fbpx
Fotowoltaika
[ Grudzień 3, 2019 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Koszt budowy farmy PV o mocy 1 MW – analizujemy udział komponentów w cenie!

Budowa farmy fotowoltaicznej to duża, ale dobra inwestycja. Na jej koszty wpływa wiele czynników. Jakie moduły i falowniki są obecnie stosowane na farmach? Jaki jest udział poszczególnych komponentów w ogólnej cenie farmy PV? Analizujemy koszt budowy farmy PV o mocy 1 MW oraz udział jej elementów składowych!

Koszt budowy farmy PV o mocy 1 MW

Na koszt budowy farmy fotowoltaicznej wpływa wiele elementów. Największą część kwoty stanowią oczywiście same moduły fotowoltaiczne, ale nie tylko one świadczą o cenie całej instalacji.

Miejsce montażu także ma znaczenie. W przypadku farmy, jest odwrotnie niż w przypadku instalacji przeznaczonych dla domów jednorodzinnych. Tu instalacje na gruncie są nieco tańsze niż instalacje dachowe.

Koszt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na gruncie, znajduje się w przedziale 2 700 000 – 2 900 000 zł, a na dachu w przedziale 2 900 000 – 3 100 000 zł.

Moduły

Moduły fotowoltaiczne są tym elementem, który najbardziej wpływa na cenę całej instalacji. Oczywiście ceny poszczególnych komponentów, w tym także paneli, bardzo często są negocjowane bezpośrednio z producentem, więc w zależności od efektów negocjacji ich cena może się nieco różnić.

Do tej pory na farmy fotowoltaiczne były stosowane głównie moduły polikrystaliczne o mocach 275 – 280 Wp. W tym roku coraz częściej wybierane są jednak moduły monokrystaliczne o mocach 300 – 320 Wp, w tym także w technologii Half Cut Cells.

W przypadku farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, liczba modułów, które muszą zostać wykorzystane, zależy od mocy ich jednostkowej. Przykładowo, dla modułów o mocy:

  • 280 Wp potrzeba będzie 3571 szt.
  • 290 Wp potrzeba będzie 3448 szt.
  • 300 Wp potrzeba będzie 3333 szt.
  • 310 Wp potrzeba będzie 3225 szt.
  • 320 Wp potrzeba będzie 3125 szt.
  • 330 Wp potrzeba będzie 3030 szt.
  • 340 Wp potrzeba będzie 2941 szt

Podane ilości są przykładowe. Na etapie projektowania, może się okazać, że będą mniejsze, bo akurat tak wyjdzie z podziału stringów.

Jeżeli chodzi o ułożenie modułów, to dominuje ułożenie poziome. Jednakże, wraz ze wzrostem popularności modułów HCC, coraz częściej zaczyna się stosować także układ pionowy.

Falowniki

Moc oraz ilość falowników, podobnie jak w przypadku modułów, również jest wynikiem prac projektowych. Mimo że można by założyć, że powinno się wybrać falownik centralny, gdyż jest on przeznaczony do farm i pozwalałby na obsługę wszystkich modułów, w praktyce takie rozwiązanie jest rzadziej stosowane. Powodem jest to, że centralne inwertery są mało dostępne i problematyczne w serwisie oraz projektowaniu.

Częściej stosowane są falowniki szeregowe o mocach 60 -100 kW. Z reguły trzeba wykorzystywać falowniki o różnych mocach. Dla uproszczenia, przyjmując skrajne wartości, dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, potrzebne by było 15 falowników o mocy 60 kW. W przypadku falowników 100 kilowatowych, potrzebowalibyśmy ich 10.

Wpływ komponentów na cenę

Jak już wcześniej wspomniano, największy udział w cenie farmy fotowoltaicznej mają same moduły Jednak nie tylko one o niej stanowią. Przedstawiamy udział poszczególnych komponentów instalacji, w ogólnym koszcie.

Element instalacji Udział w kosztach
Moduły 43%
Falowniki 7%
Stacja transformatorowa 12%
Konstrukcja 22%
Ogrodzenie < 1%
Ochrona przepięciowa i odgromowa 1%
Zabezpieczenia < 1%
Okablowanie DC wraz z konektorami < 1%
Okablowanie AC oraz ZK 2%
Oświetlenie i monitoring < 1%
Organizacja placu budowy < 1%
Dodatkowe urządzenia i sprzęt 1%
Prace projektowe – pozwolenie na budowę 1%
Prace konstrukcyjno budowlane oraz pomiary 8%

Na drugim miejscu po modułach jeżeli chodzi o udział w kosztach, znajduje się konstrukcja. Po niej – stacja transformatorowa. Prace konstrukcyjno budowlane oraz pomiary i falowniki mają podobny udział.

Co jest interesujące, to tak niewielki wpływ falowników na ogólne koszty. W przypadku małych instalacji, udział falownika klasyfikuje się na poziomie około 20%. Tu jest to niecałe 10%.
Pozostałe elementy w dużo mniejszym stopniu wpływają na cenę całej instalacji.

W opracowaniu materiału pomogli eksperci z branży: Bogdan Szymański – Prezes SBF POLSKA PV oraz Krzysztof Zawada

EnergetykaFotowoltaikaPompy ciepła
[ Listopad 25, 2019 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Ustawa antykopciuchowa i 8% VAT na PV weszły w życie!

Po 14 dniach od wpisania w Dzienniku Ustaw, ustawa antykopciuchowa wraz z obniżonym podatkiem VAT na fotowoltaikę bez względu na lokalizację, zwolnieniem z podatku programu Mój Prąd i obowiązkiem podłączenia nowych budynków do sieci ciepłowniczej weszły już w życie!

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – została podpisana przez Prezydenta 4 listopada 2019 r. 8 listopada 2019 roku ustawa została wpisana do Dziennika Ustaw. Ponieważ minęło już 14 dni od tego czasu – weszła w życie i obowiązuje!

Cel ustawy

Generalnym celem ustawy jest poprawa jakości powietrza i ograniczenie tzw. niskiej emisji powstającej w wyniku spalania węgla w piecach domowych. Co zmienia? Kupowanie i sprzedawanie kopciuchów – zabronione, Inspekcja Handlowa ma nowe przywileje, Mój Prąd zwolniony z podatku, stawka VAT na fotowoltaikę ujednolicona do 8%, pojawił się obowiązek przyłączania nowych budynków do sieci ciepłowniczej!

Jednolita stawka podatku VAT na urządzenia OZE

Ukłonem w stronę prosumentów, jak i branży jest ustalenie jednej stawki VAT 8% dla urządzeń OZE montowanych poza budynkiem – czyli fotowotaika, pompy ciepła z dolnymi źródłami (od wielu lat było 23%), kolektory słoneczne.

Do tej pory, instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu budynku była objęta 8% podatkiem VAT, a instalacje zlokalizowane poza dachem budynku mieszkalnego, czyli takie na gruncie, czy na dachu budynku gospodarczego – 23% stawką podatku VAT. Teraz wszystkie takie systemy są opodatkowane podatkiem VAT na poziomie 8%.

Zwolnienie z płacenia PIT w programie „Mój prąd”.

Program Mój Prąd został zwolniony z podatku dochodowego. Departament Podatków Dochodowych opublikował objaśnienia podatkowe z dnia 9 września 2019 r. do ulgi termomodernizacyjnej w PIT. Objaśnienia dotyczą nowych preferencji podatkowych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Jak możemy przeczytać w objaśnieniu, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT wolne od podatku są świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia:

a) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub
b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany
lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Rynek urządzeń grzewczych

Głównym celem ustawy jest poprawa jakości powietrza i ograniczenie tzw. niskiej emisji powstającej w wyniku spalania węgla w piecach domowych. Wprowadzanie na polski rynek kotłów niespełniających krajowych wymogów emisyjności wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innych krajach Unii Europejskiej, w Turcji lub zgodnie z prawem wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) jest zabronione i będzie surowo karane. Dodatkowo, Inspekcja Handlowa została uprawniona do przeprowadzania kontroli jakości oraz zgodności urządzeń z wymaganiami.

Wszystkie urządzenia grzewcze w tym karty produktu, etykiety mogą być kontrolowane, a dodatkowo mogą być przeprowadzane wyrywkowe badania urządzeń w ramach procedury ekoprojektu.

Nowelizacja pozwala organom inspekcji na ograniczenie wprowadzania urządzeń do obrotu i – w przypadku wykrytych nieprawidłowości – nakładanie kar pieniężnych. Zmiany mają na celu zapewnienie instytucjom kontrolnym odpowiednich środków finansowych na przeprowadzanie laboratoryjnej weryfikacji spełniania wymagań przez urządzenia.
Nowa regulacja pozwola ograniczyć import z innych krajów Unii Europejskiej, Turcji i państw EFTA kotłów, które nie spełniają polskich wymogów.

Nowe budynki – sieć ciepłownicza, albo pompa ciepła!

Na mocy nowego prawa, każdy nowy budynek, dla którego istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej ma obowiązek przyłączenia się do niej, o ile nie będzie korzystał z OZE.

Obowiązek przyłączenia sieci ciepłowniczej nie dotyczy budynków, w których planowane jest dostarczanie ciepła z indywidualnego źródła ciepła w obiekcie, które charakteryzuje się współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyższym niż 0,8 lub pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego. W praktyce oznacza to też zakaz używania kotłów gazowych w nowych budynkach, bowiem współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła sieciowego z ciepłowni lokalnej zasilanej gazem klasyfikuje się na poziomie wi=1,2.

Nowelizacja ustawy już obowiązuje. Pewnie wkrótce dowiemy się jak respektowane są je przepisy, czy kontrole Inspekcji Handlowej przynoszą skutki oraz czy zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii jeszcze się zwiększy!

EnergetykaFotowoltaikaPompy ciepła
[ Październik 23, 2019 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Jednolita stawka 8% VAT na PV i ustawa antykopciuchowa czekają na podpis Prezydenta!

Jednolita stawka 8% VAT na fotowoltaikę, ustawa antykopciuchowa, zwolnienie dotacji Mój Prąd z podatku, obowiązek przyłączenia nowych budynków do sieci ciepłowniczej to zmiany, które już za około miesiąc wejdą w życie! Wszystkie poprawki zgłoszone w Senacie zostały przyjęte podczas ponownych obrad Sejmu. Pozostaje podpis Prezydenta, opublikowanie w Dzienniku Ustaw, 14 dni i poprawki wejdą w życie!

Fotowoltaika
[ Październik 23, 2019 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Efekt skali w fotowoltaice – czy rynek potrzebuje jeszcze wsparcia? Czy Mój Prąd wystarczy?

Rynek fotowoltaiczny w Polsce rozwija się ostatnio bardzo intensywnie. Można powiedzieć, że przechodzi istny boom! A co go napędza? Ile kosztuje 1 kWp fotowoltaiki? Jak dotować rozwijające się technologie? Rozwój fotowoltaiki to ogromny trend ostatnich czasów, a na tak trudne pytania mogą odpowiedzieć tylko eksperci! Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV odpowiedział na nurtujące pytania i scharakteryzował rynek fotowoltaiczny w Polsce.

Czyste PowietrzeFotowoltaikaPompy ciepła
[ Październik 23, 2019 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Czyste Powietrze: nie będzie dotacji dla nowych budynków. Ale… może inne wsparcie?

Do końca 2019 roku w Programie Czyste Powietrze można uzyskać dotację dla nowego budynku. Po tym czasie wsparcie zostanie wycofane i jak zapowiedział Piotr Woźny, już nie wróci. Czy inwestorzy mogą się spodziewać innego wsparcia dla domów jednorodzinnych? Połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła może opłacić się nie tylko pod względem efektywności energetycznej!

Celem Programu Czyste Powietrze i wszystkich działań podejmowanych w jego ramach, była walka z polskim długiem technologicznym. Program jest i był skierowany przede wszystkim do domów, w których termomodernizacja nie została przeprowadzona i które są opalane kopciuchami.

Jak zaznaczył Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW podczas II Kongresu Trendy Energetyczne, w trakcie debaty o przyszłości energetyki prosumenckiej, on sam był gorącym przeciwnikiem dotowania nowych domów w programie Czyste Powietrze. Początkowo pomysł był taki, żeby nowe domy były włączone do programu bezterminowo. Wedle obecnych ustaleń, dotacja obejmuje nowe domy do końca 2019 roku.

Nie udało mi się tego wyeliminować w całości, ale udało mi się ograniczyć to do roku. To ja jestem “tą złą osobą”, która spowodowała, że to ograniczenie funkcjonuje do końca 2019 roku. – powiedział Piotr Woźny

Andrzej Guła, prezes Polskiego Alarmu Smogowego również popiera zatrzymanie wsparcia w programie Czyste Powietrze dla nowych domów, o czym również wspomniał w trakcie tej samej debaty.

Dotowanie w ramach programu Czyste Powietrze nowych budynków, jeżeli ktoś decyduje się na inwestycję rzędu 300-400 tysięcy, naprawdę mija się z celem. Tym bardziej, że w Polsce mamy około 4 milionów kopciuchów i tym się powinniśmy zająć! – dopowiedział Andrzej Guła

Zapowiedź nowego programu?

Z doświadczeń przy pracy nad Programem Czyste Powietrze, który jeszcze wspiera nowe domy, dla Piotra Woźnego wyniknęła jedna bardzo ważna obserwacja: W nowym domu, warto wydać pieniądze na łączoną inwestycję w fotowoltaikę z pompą ciepła!

Nad czymś takim bardzo chętnie popracuję! Mam od Pana Pawła Lachmana, prezesa PORTU PC stosowne wsparcie merytoryczne, więc mam nadzieję, że to się uda tak, jak udało się skutecznie obniżyć VAT w domowych instalacjach OZE z 23% do 8% – powiedział Piotr Woźny

Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW

Ograniczenie ulgi termomodernizacyjnej

Prezes NFOŚiGW chciałby również ograniczyć ulgę termomodernizacyjną w taki sposób, żeby nie mogli z niej korzystać ci, którzy mają w domu źródło ciepła, które jest niezgodne z przepisami lokalnej uchwały antysmogowej. To plan na początek 2020 roku.

Jeżeli w uldze zostanie wprowadzona ta warunkowość, to myślę że ta ulga stanie się prawdziwą ulgą antysmogową – powiedział Andrzej Guła.

Jak zaznaczył prezes PAS, w tej chwili spora część ludzi korzysta z ulgi termomodernizacyjnej na inwestycje niezwiązane z poprawą jakości powietrza, na przykład na wymianę stolarki okiennej. Wprowadzenie warunkowości, może być impulsem do większego korzystania z tej ulgi w ramach wymiany źródła ciepła. Dla Andrzeja Guły, bardzo istotna jest także większe rozreklamowanie ulgi podatkowej, tak by każdy Polak wiedział, że może z niej skorzystać i jak to zrobić.

Informacja o tym, że nowe budynki zostaną usunięte z dotacji w programie Czyste Powietrze i że już ta dotacja nie wróci, została potwierdzona. Czy możemy spodziewać się wsparcia dla nowych domów z łączoną instalacją fotowoltaiki i pompy ciepła? Pewnie wkrótce się dowiemy!

FotowoltaikaPompy ciepła
[ Wrzesień 13, 2019 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Rewolucyjne zmiany dla pomp ciepła i fotowoltaiki! Ostatnie posiedzenie Sejmu było przełomowe!

11 września 2019 roku, Sejm zatwierdził kilka bardzo istotnych zmian w polskim ustawodawstwie. Mogą one istotnie wpłynąć na rynek instalacji fotowoltaicznych i spore wzrosty na rynku pomp ciepła. 
Podczas II Kongresu Trendy Energetyczne nie ominiemy żadnego z tych tematów! Razem z ekspertami przeanalizujemy każdą zmianę! Odpowiemy na nurtujące pytania i zbadamy konsekwencje i następstwa nowych zapisów. 

EnergetykaFotowoltaika
[ Czerwiec 18, 2019 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Właściciele fotowoltaiki zyskują, a inni – szykują portfele!

Opłata mocowa – element wprowadzanego obecnie w Polsce rynku mocy. Jak to działa? Jakie niesie skutki dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych? Jaki wpływ ma na rachunki pozostałych odbiorców?